Znajdź nas na Facebooku Facebook
Telefon 34-314 4444

RODO

W firmie ZŁOTY-WIEK w Poraju świadczymy usługi oparte na zaufaniu. Nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. W związku z już obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy Państwa poinformować, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZŁOTY-WIEK z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 75, prowadząca działalność gospdarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 03-01-2008 pod numerem 3066. NIP 577-175-87-95, REGON: 151986254

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych.

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb marketingu będą przetwarzane wyłącznie do informowania o usługach/imprezach turystycznych świadczonych przez firmę ZŁOTY-WIEK.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Naszych Klientów udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp dla realizacji naszych usług i dla zagwarantowania wysokich standardów obsługi. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: linie lotnicze i autokarowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Administratorem, na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci krajowi i zagraniczni, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu. Z uwagi na to, że świadczymy usługi na całym świecie, Pani/ Pana dane osobowe, w związku z wybraną przez Państwa destynacją, mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku Danych Osobowych zawartych w dokumentach księgowych będą one przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

3) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,

5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

6) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem Danych kierując korespondencję na adres: ZŁOTY-WIEK, 42-360 Poraj, ul. Armii Krajowej 75 lub pod adresem e-mail: biuro@zloty-wiek.pl

 

 

Skontaktuj się z nami:

Infolinia
34-314 4444
Linia bezpośrednia
515 900 220
Godziny otwarcia
9-16.00 pn-pt